கருத்துக்களை எழுதத் தடை

இந்தத் தளத்தில் பதிவுகளுக்கு மறுமொழிகளை கருத்துக்களாக அந்தந்த பதிவுகளுக்குக் கீழேயே எழுதும் வசதி நீக்கப்பட்டுள்ளது. சில பயனுள்ள மறுமொழிகள் வந்தாலும் பெரும்பாலும் விளம்பர நோக்கில் பதியப்படும் கருத்துக்களே மறுமொழிகளாக இடப்படுகின்றன. ஆகவே இந்த ஏற்பாடு. இப்பதிவுகள் குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர விரும்பினால் பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளில் ஏதேனும் ஒன்றிற்கு அஞ்சலாக அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ganesh.periasamy@gmail.com

nallenthal@gmail.com

நன்றி!